Thông báo về việc hs được UBND TP tuyên dương, khen thưởng

Thông báo về việc hs được UBND TP tuyên dương, khen thưởng
HS có mặt lúc 7h30' tại Hội trường UBND TP Tam Kỳ. Khi đi trang phục học sinh, đeo khăn quàng.Em Hồ Quang Vinh phát biểu
PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 
   
 
     
 
   
 
DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TAM KỲ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017 - 2018 
I. Danh sách học sinh đạt giải các môn văn hóa
TT Họ và tên  Nữ Lớp  Địa chỉ thường trú  Số sổ hộ khẩu  Đạt giải  Môn  Cấp  Ghi chú 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Phạm Xuân Tuấn   9/7 KP 5 Phước Hòa, Tam Kỳ   Nhì Tiếng Anh Tỉnh  
2 Hồ Quang Vinh   9/5 KP 5 An Xuân, Tam Kỳ   Nhì Tiếng Anh Tỉnh  
3 Lê Trương Ngân Giang x 9/5 KP 1 Phước Hòa, Tam Kỳ   Nhì Tiếng Anh Tỉnh  
4 Đoàn Phương Ý Như x 9/2 An Mỹ, Tam Kỳ   Nhì Sinh Tỉnh  
5 Nguyễn Danh Tài   9/4 An Mỹ, Tam Kỳ   Ba Hóa Tỉnh  
6 Huỳnh Phúc Đạt   9/4 KP 3 An Sơn, Tam Kỳ   Ba Vật lý Tỉnh  
II. Danh sách học sinh đạt giải các môn thực hành 
TT Họ và tên  Nữ Lớp  Địa chỉ thường trú  Số sổ hộ khẩu  Đạt giải  Môn  Cấp  Ghi chú 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Nguyễn Thị Bích Hiền x 8/1 KP 5 An Xuân, Tam Kỳ   Nhất TH Hóa học Tỉnh  
                   
III. Danh sách học sinh tiêu biểu 
TT Họ và tên  Nữ Lớp  Địa chỉ thường trú  Số sổ hộ khẩu  Đạt giải  Môn  Cấp  Ghi chú 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Hồ Quang Vinh   9/5 KP 5 An Xuân, Tam Kỳ          
  Tổng cộng danh sách có: 06 học sinh, trong đó:          
  1. Đạt giải các môn văn hóa: 04          
  2. Đạt giải các môn thực hành: 01          
  3. Học sinh xuất sắc tiêu biểu: 01           
              Tam Kỳ, ngày      tháng 5 năm 2018
  Lập bảng            HIỆU TRƯỞNG