Mẫu xét kỷ niệm chương

Mẫu xét kỷ niệm chương
Mẫu xét kỷ niệm chương năm 2018
* Mỗi thầy cô làm 03 bộ theo yêu cầu của Thường trực thi đua Sở GD&ĐT: 01 bộ lưu tại Phòng, 01 bộ bộ nộp về Tỉnh, 01 bộ nộp về Bộ GD&ĐT.
 
* Rút kinh nghiệm trong việc tính chốt số năm công tác, hình thức hồ sơ và chủng loại hồ sơ kèm theo, đề nghị các thầy cô làm theo các hướng dẫn sau:
 
1. Bìa ngoài cùng:
 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ TAM KỲ (không đậm)
TRƯỜNG …………………………………………..(đậm)
 
HỒ SƠ
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC” NĂM 2018
 
Họ và tên:…………………………..
Chức vụ:……………………………
 
 
2. Bản báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân như mẫu gửi kèm.
3. Quyết định tuyển dụng lần đầu.
4. Bản pho tô Sổ BHXH.
5. Các danh hiệu thi đua liên quan, nếu có (Chiến sĩ thi đua các cấp, Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi các cấp).
 
          * Lưu ý:
1. Không cần photo các văn bằng chứng chỉ cá nhân (bằng tốt nghiệp, chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ,…).
2. Đầy đủ chữ ký, họ tên người khai, chữ ký, đóng dấu của người xác nhận.
3. Tính số năm công tác để chốt Sổ BHXH phải chính xác. Nếu số năm + số tháng đóng BHXH không khớp với số năm + số tháng công tác (tính từ thời điểm được tuyển dụng đến trùng thời điểm chốt Sổ BHXH) thì phải có giải trình cụ thể.
4. Theo Thông tư 35/2015/TT-BGDĐT ngày 21/12/2015 của Bộ GD&ĐT thì số năm công tác ở miền núi không còn được tính hệ số để giảm trừ năm công tác xét tặng “Kỷ niệm chương” khi thầy cô đã về công tác ở vùng không phải khu vực khó khăn nên không cần ghi nội dung này. Đặc biệt, số năm tối thiểu được tính để xét tặng KNC đối với nam là 25 năm (chưa tính giảm trừ), không còn tính 20 năm  như trước đây.
5. Số năm thực tế công tác trong ngành: Là số năm + tháng được chốt ở Sổ BHXH cộng thêm số tháng tính đến tháng 5/2018 (thời điểm làm hồ sơ trình đề nghị).
Đặc biệt, số năm chốt Sổ BHXH phải trùng với năm các thầy cô khai ở mục “Số năm công tác trong ngành giáo dục” trong bản báo cáo tóm tắt thành tích cá nhân (có trường hợp hai số liệu này khác nhau). Sau đó, mới cộng tiếp số thời gian được tính hệ số giảm trừ theo các danh hiệu thi đua vào để ghi vào mục “Tổng số năm được tính để đề nghị xét tặng KNC” ở hàng dưới cùng.
Các trường nhắc các thầy cô cứ tính số năm theo thời điểm trình hồ sơ về Phòng GD&ĐT. Khi làm hồ sơ trình lên trên, Phòng sẽ lấy thời điểm tháng 5/2018 để cộng thêm số tháng tương ứng vào. Nhà trường phải chốt thật đúng số năm công tác ở cuối Sổ BHXH (trong các hồ sơ trình những năm qua có một vài trường tính và chốt thời gian chưa chuẩn xác). 
* Đối với người không có danh hiệu thi đua: Hai thông tin là một.
Ví dụ1: Cô Nguyễn Thị A: Chốt Sổ BHXH tính đến tháng 5/2018 là 20 năm 07 tháng (không có đạt danh hiệu thi đua nào cả). Như vậy, Tổng số năm công tác trong ngành và Tổng số năm được tính để đề nghị xét tặng KNC là một (20 năm 09 tháng).
Ví dụ2: Cô Nguyễn Thị B: Chốt Sổ BHXH tính đến tháng 12/2017 là 21 năm (không có đạt danh hiệu thi đua nào cả). Như vậy, Tổng số năm công tác trong ngành tính đến tháng 5/2018 và Tổng số năm được tính để đề nghị xét tặng KNC là một (21 năm 05 tháng).
* Đối với người có danh hiệu thi đua: Phải có hai thông tin khác nhau.
Phải có số năm công tác trong ngành (là số năm chưa tính thêm các tháng, năm được cộng theo hệ số) và số năm được tính để đề nghị xét tặng KNC (đã cộng thêm thời gian được qui đổi theo các danh hiệu thi đua đã đạt).
Ví dụ1: Thầy Nguyễn Văn A: Chốt Sổ BHXH tính đến tháng 5/2018 là 21 năm 07 tháng (đạt danh hiệu thi đua cơ sở 02 lần).
Như vậy, Tổng số năm công tác trong ngành đến thời điểm tháng 5/2018 là 21 năm 07 tháng và Tổng số năm được tính để đề nghị xét tặng KNC là là 22 năm 07 tháng.
Ví dụ2: Thầy Nguyễn Văn B: Chốt Sổ BHXH tính đến tháng 12/2017 là 21 năm (đạt danh hiệu thi đua cấp Tỉnh 01 lần). Như vậy, Tổng số năm công tác trong ngành đến thời điểm tháng 5/2018 là 21 năm 05 tháng và Tổng số năm được tính để đề nghị xét tặng KNC là 22 năm 05 tháng.
* Chiến sĩ thi đua cơ sở được cộng thêm mỗi năm đạt là 0,5 năm, Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh được cộng thêm mỗi năm đạt là 01 năm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 
BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC”
 
I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN
Họ và tên: ..................................................................... Nam, Nữ.....................
Ngày, tháng, năm sinh: ................................................. Dân tộc:...............
Nơi ở hiện nay:..................................................................................................
Chức vụ và nơi công tác trong ngành GD&ĐT (hiện tại):..........................................
Ngày vào ngành GD&ĐT:.................................(Quyết định số:     /QĐ-……ngày… /…..  /….. do …………………………ký).
Ngày nghỉ hưu (hoặc chuyển ra ngoài ngành GD&ĐT):.........................................
Số năm công tác trong ngành (chưa tính hệ số chuyển đổi)...............................
Số năm đạt danh hiệu CSTĐ (hoặc GVG cấp thành phố trở lên):
Cấp cơ sở: ………….....................................
Cấp tỉnh hoặc cấp Bộ:………………………….
Mức kỷ luật:
Ngày ký quyết định kỷ luật:………………...................................
Ngày ký quyết định xóa kỷ luật:.................................................................
Tổng số năm được tính để xét tặng Kỷ niệm chương:......................................
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC
Thời gian
Từ tháng, năm đến tháng, năm
Chức vụ, nơi công tác
Ghi rõ: Trường, xã, huyện (quận)
   
   
   
   
   
   
 
  ................,ngày.....tháng......năm 2018
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị Người khai ký
  (Ghi rõ họ, tên)
 
 
 
 
Mẫu 1C Công văn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương
 
PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ 
TRƯỜNG……………………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.........................
V/v Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương“Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2018.
 
.......... , ngày..... tháng...... năm 20....
Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tam Kỳ.
Theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 27/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/8/2005, đơn vị:…………………………………………………………………..
đã xét chọn và đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo xem xét đề nghị cấp trên xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 20.…. cho các cá nhân đủ tiêu chuẩn như sau:
1Tặng Kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, nhà giáo, công nhân viên trong ngành giáo dục, đào tạo: .................... người.
Trong đó:
- Đang làm việc: ....... người,
- Đã nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ của nhà nước quy định: ….... người,
- Đã chuyển sang ngành khác: ................ người.
2. Tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân ngoài ngành giáo dục, đào tạo: ........... người,
3. Người nước ngoài: ............... người.
 
  Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)