LỊCH THI IOE CẤP TP NĂM HỌC 2016-2017

Ảnh thi IOE cấp truờng  tại LTT

Ảnh thi IOE cấp truờng tại LTT

- Ngày 14/01/2017: Tổ chức thi IOE cấp TP theo lịch như sau: * Buổi sáng: Tất cả các khối lớp ( lick vào tiêu đề ...)
LỊCH THI IOE CẤP THÀNH PHỐ
NĂM HỌC 2016-2017
 
- Ngày 14/01/2017: Tổ chức thi theo lịch như sau:
* Buổi sáng: Tất cả các khối lớp
- Khối lớp 3 và khối lớp 8: từ 7h00 đến 7h30.
- Khối lớp 4 và khối lớp 9: từ 8h00 đến 8h30.
- Khối lớp 5: từ 9h00 đến 9h30.
- Khối lớp 6: từ 10h00 đến 10h30.
- Khối lớp 7: từ 11h00 đến 11h30.
* Dự phòng (nếu có sự cố) sẽ thi vào buổi chiều ngày 14/01/2017 với các khung giờ dành cho các lớp như sau:
- Khối lớp 3 và khối lớp 8: từ 13h00 đến 13h30.
- Khối lớp 4 và khối lớp 9: từ 14h00 đến 14h30.
- Khối lớp 5: từ 15h00 đến 15h30.
- Khối lớp 6: từ 16h00 đến 16h30.
- Khối lớp 7: từ 17h00 đến 17h30.