LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6
Lịch công tác tháng 6/2018
   PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     /LCT-LTT An Xuân, ngày      tháng 5 năm 2018
 
LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 6 NĂM 2018
 
I. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:
1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6), ngày Gia đình Việt Nam (28/6);
2. Phối hợp địa phương làm tốt công tác tuyển sinh; tu sửa cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới.
3. Hoàn thành hồ sơ  thi đua khen thưởng và hồ sơ đề nghị cấp trên.
4. Sắp xếp, chỉnh lý tài liệu lưu trữ.
5. Tham gia các hoạt động hè tại địa phương, trực hè đúng quy định, chú trọng bảo quản cơ sở vật chất và quang cảnh Xanh – sạch – đẹp nhà trường trong hè.
II. CÔNG TÁC CỤ THỂ:
 
TH.GIAN NỘI DUNG
01-30/6 - Tu sửa, mua sắm trang thiết bị phục vụ năm học mới.
- Tham gia các hoạt động hè tại địa phương.
04/6 - Nộp hồ sơ trực hè về Phòng GD&ĐT (Đ/c Huệ nhận).
 
04-12/6 - Hoàn thành hồ sơ thi đua khen thưởng và hồ sơ đề nghị cấp trên.
04-30/6 - Sắp xếp, chỉnh lý tài liệu lưu trữ từ tất cả các trường học đến Phòng GD&ĐT (theo Kế hoạch).
06/6 - 07h30: Họp Hiệu trưởng ba cấp học (kể cả mầm non ngoài công lập) tại trường THCS Lê Hồng Phong.
06-09/6 - Học sinh tham gia dự thi vào các trường THPT chuyên (theo Kế hoạch).
13-15/6 - Tham gia tuyên dương, khen thưởng học sinh xuất sắc năm học 2017-2018 (theo Kế hoạch).
13-20/6 - Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thi đua năm học 2017-2018.
15-30/6 - Tổ chức tuyển sinh năm học 2018-2019 (theo Kế hoạch).
20-26/6 - Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố (theo Kế hoạch).
24-27/6 - Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 (theo QĐ của UBND  tỉnh).
24-28/6 - Tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam.
29/6 - Hoàn thiện sản phẩm dự thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2018 và nộp về Ban tổ chức cuộc thi đúng quy định (theo Hướng dẫn).
 
 
Nơi nhận:                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD&ĐT;                                                                    
- UBND phường An Xuân;                                                                                                     
- Các bộ phận, tổ CM, VP;      
- Lưu VT.                                                                                                  Nguyễn Thị Tâm Hiền