HƯỜNG DẪN MỚI NHẤT VỀ SKKN 2016

HƯỜNG DẪN MỚI NHẤT VỀ SKKN 2016
CÔNG VĂN VÀ MẪU CHẤM SKKN 2016
HƯỚNG DẪN MỚI NHẤT VỀ MẪU VÀ BÌA SKKN/

CÔNG VĂN VỀ SKKN VÀ MẪU CHẤM CHỌN


khi sửa dụng mẫu đề nghị CBGV điền hết các yêu cầu vì nhà trường không có thời gian ghi thay các chủ đề tàiMẪU VIẾT SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

PGD Lưu ý: Các trường hướng dẫn CBGVNV ghi cơ quan kính gửi của ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN là Hội đồng Sáng kiến thành phố Tam Kỳ. Đối với các cá nhân đăng ký CSTĐ cấp Tỉnh thì 02 bộ ghi như trên, 01 bộ ghi Hội đồng Sáng kiến tỉnh Quảng Nam.