Mẫu báo cáo sơ kết học kì I năm học 2017-2018

Mẫu báo cáo sơ kết học kì I năm học 2017-2018
BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kì 1 năm học 2017-2018
PHÒNG GD&ĐT TP TAM KỲ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS:....... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             ……….., ngày ….. tháng 01 năm 2018

 

BÁO CÁO

 Kết quả thực hiện nhiệm vụ học kì 1 năm học 2017-2018 tổ ………….

 
I. Số liệu
TT Lớp Số HS đầu năm Số HS cuối HK I Tăng/ Giảm Nguyên nhân tăng/ giảm
           
II. Kết quả dạy và học:
1. Thực hiện kế hoạch giáo dục
1.1. Thực hiện chương trình giáo dục và nội dung dạy học theo điều chỉnh của Bộ GD&ĐT:
...........................................................................................................................
1.2 Tổ chức dạy tự chọn: ........................................................
1.3. Thực hiện nội dung giáo dục địa phương theo quy định của Sở, Bộ GD&ĐT:
.........................................
1.4. Thực hiện dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng.
...........................................................................................................................
1.5. Kết quả xây dựng "nguồn học liệu mở", ƯDCNTT trong giảng dạy
Số tiết GV dạy bằng CNTT toàn tổ: ……. tiết, so sánh với cùng kỳ năm học trước. Nổi bật là  ………………………..
Tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng E learning ………………………..
(Nói rõ về hoạt động đổi mới sinh hoạt chuyên môn qua trường học kết nối)
1.6. Triển khai thực hiện cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành.
.............................................................................................................................................
          1.7. Triển khai dạy học theo chủ đề (Dạy được bao nhiêu tiết? Ở khối lớp nào……).
2. Thực hiện qui chế chuyên môn
2.1. Thực hiện quy chế:
- Thực hiện hồ sơ của GV, Tổ CM theo chỉ đạo của SGD: ...........
- Thực hiện kiểm tra chuyên đề:
TT Tên GV kiểm tra Tên chuyên đề Xếp loại Ghi chú
         
- Thực hiện kiểm tra toàn diện
TT Tên GV kiểm tra Xếp loại tiết 1 Xếp loại tiết 2 Xếp loại chung
         
- Thực hiện dự giờ trong tổ:
Số tiết đã dự giờ: ...., trong đó: Giỏi: ......., Khá: ....., TB: ....., Không XL: ........
2.1. Hoạt động chuyên môn tiêu biểu:
(Mỗi tổ chọn 1 hoạt động chuyên môn tiêu biểu để báo cáo: nêu tên hoạt động, nội dung, số người tham gia, kết quả...)
2.2 Đổi mới công tác quản lí chuyên môn
 Kết quả thực hiện chủ trương...............................................................
2.3: Sinh hoạt chuyên đề/ ngoại khóa:
- Số chuyên đề: ………………………..
- Tên chuyên đề: ………………………..
- Số lần ngoại khóa: ………………………..
- Tên ngoại khóa: ………………………..
2.4. Sinh hoạt chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học:
- Số lần sinh hoạt: ...................
- Nếu chưa sinh hoạt thì nêu rõ nguyên nhân: ..........................................
2.5. Tổ chức ôn tập, kiểm tra học kỳ I; bồi dưỡng học sinh giỏi; phụ đạo học sinh yếu kém; tổ chức các cuộc thi/hội thi trong học sinh và giáo viên:
        a. Kiểm tra học kỳ I:
b. Bồi dưỡng học sinh giỏi:
...........................................................................................................................
c. Phụ đạo học sinh yếu, kém:.....................................................
d. Các cuộc thi/Hội thi trong học sinh và giáo viên:
* Thi trong học sinh:
TT Lớp Cuộc thi Số HS đạt giải Nổi bật là HS
         
·        Thi trong giáo viên:
TT Cuộc thi Số GV đạt giải Nổi bật là GV
       
3. Thực hiện các hoạt động giáo dục
3.1 Thực hiện hoạt động giáo dục Giáo dục hướng nghiệp; học nghề phổ thông khối 8,9:            
TT Lớp SL học nghề SL HS thi nghề
       
 
       3.2  Hoạt động GDNGLL;các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; rèn kỹ năng sống, giữ gìn vệ sinh nhà trường, lớp học:
                   ......................................................................................................
          3.3. Công tác giáo dục đạo đức trong học sinh:......................................
III. Công tác xây dựng CSVC, tự làm TBDH và chỉ đạo khai thác sử dụng thiết bị dạy học.
1. Công tác tự làm đồ dùng dạy học: .............................................................
2. Khai thác sử dụng thiết bị:
IV. Kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực học kỳ I của học sinh các lớp chủ nhiệm (Các bảng xếp theo khối)
- Học lực:
Lớp TSHS Học lực
Giỏi Khá T.bình Yếu Kém
SL TL SL TL SL TL SL TL SL TL
                       
                       
                       
                       
                       
                       
- Hạnh kiểm:
Lớp TSHS    
Tốt Khá T.bình Yếu  
SL TL SL TL SL TL SL TL  
                     
                     
                     
                     
                     
                     
 
V. Công tác kiểm tra nội bộ, quản lý dạy thêm học thêm:
......................................................................
VI. Thông tin hai chiều và tham gia hội họp:
..................................................................
VII. Các nội dung khác:
1.     Triển khai, tổ chức thực hiện các tập huấn, hội thảo, chuyên đề:............
2.     Công tác văn thư lưu trữ, y tế học đường, thư viện thiết bị:......
..................
(Các tổ có thể báo cáo thêm hoạt động khác của tổ......)
VIII. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
....................................................................................................
2. Khuyết điểm:
…………………………………………………………………..
3. Bài học kinh nghiệm:
…………………………………………………………………………
X. Đề xuất kiến nghị:
Đề nghị Phòng GD&ĐT:.................................
Đề nghị Trường:.................................
XI. Bổ sung phương hướng học kỳ II.
.....................................................................................
.............................................................
                                                                                                TỔ TRƯỞNG