07:12 ICT Chủ nhật, 26/05/2019
Chào mừng các bạn đến với website Trường THCS Lý Tự Trong - TP Tam Kỳ - Quảng Nam
Rss Feed

Menu website

Tổ chuyên môn

LINK "TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI"  


BIỂN ĐÔNG

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

2017 Trung Quốc sẽ vũ trang toàn diện đảo nhân tạo phi pháp ở Trường Sa

Ts Trần Công Trục: Chuyện 'đi đêm' trên Biển Đông

Ts Trần Công Trục: Chuyện "đi đêm" trên Biển Đông

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Chiến lược mới của Mỹ ở Biển Đông có gì đáng lưu ý?

Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông

"Kinh tế Trung Quốc sụp đổ sẽ cứu cả Biển Đông" 

ho hat bai choi1

gt

 


Liên kết


Liên kết


 

TẠP CHÍ VĂN NGHỆ

LIÊN KẾT

World Cup 2018     Soi Keo

                                                                    


......................................................................
Dự thảo nhiệm vụ năm học 2018-2109 ( Xem và tải ở mục văn bản- kế hoạch)

Hội thi Thiếu niêu tuyên truyền giới thiệu sách cấp thành phố, hè 2018

Hai em Minh Hậu+ Gia Mẫn tại Hội thi 

SH CHUYÊN MÔN CẤP THÀNH PHỐ

Đăng lúc: Thứ sáu - 01/11/2013 09:34 - Người đăng bài viết: quantri
SH CHUYÊN MÔN CẤP THÀNH PHỐ

SH CHUYÊN MÔN CẤP THÀNH PHỐ

- Đổi mới mạnh mẽ cách dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng nhất là biên soạn ma trận và đề kiểm tra trong năm học 2013-2014. - Trao đổi, thảo luận thống nhất một số nội dung chuyên môn của từng bộ môn. - Buổi sinh hoạt nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực.

UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc Lập - Tự do -Hạnh phúc
   
Số: 814/KH-GDĐT Tam Kỳ, ngày  29 tháng  10  năm 2013
 
KẾ HOẠCH
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN THCS CẤP THÀNH PHỐ
 NĂM HỌC 2013-2014
 
        Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 của Phòng GD&ĐT; nay Phòng GD&ĐT thành phố Tam Kỳ hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chuyên môn THCS cấp Thành phố năm học 2013-2014 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đổi mới mạnh mẽ cách dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng nhất là biên soạn ma trận và đề kiểm tra trong năm học 2013-2014.
- Trao đổi, thảo luận thống nhất một số nội dung chuyên môn của từng bộ môn.
- Buổi sinh hoạt nghiêm túc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả thiết thực.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
TT Địa điểm tổ chức Nhóm bộ môn Thời gian
1 Trường THCS Lý Tự Trọng Toán 7 h 30 ngày 28/11
Mỹ Thuật 13 h 30 ngày 28/11
2 Trường THCS Nguyễn Du Tin, Sinh 7 h 30 ngày 28/11
HĐNGLL 7 h 30 ngày 27/2/2014
3 Trường THCS Huỳnh T Kháng Hóa, Thể dục 7 h 30 ngày 28/11
4 Trường THCS Chu Văn An Vật lý 7 h 30 ngày 28/11
5 Trường THCS Nguyễn Huệ Địa 7 h 30 ngày 28/11
6 Trường THCS Nguyễn Khuyến Âm nhạc 7 h 30 ngày 28/11
7 Trường THCS Lê Lợi Sử 7 h 30 ngày 28/11
8 Trường THCS Lý Thường Kiệt Ngữ văn 7 h 30 ngày 28/11
9 Trường THCS Thái Phiên Tiếng Anh 7 h 30 ngày 28/11
10 Trường THCS Lê Hồng Phong CDCD,Công nghệ       13 h 30 ngày 28/11
 
III. THÀNH PHẦN THAM DỰ
- Lãnh đạo các trường THCS được phân công dự theo các bộ môn phụ trách.
- Giáo viên bộ môn các trường THCS.
 IV. NỘI DUNG SINH HOẠT
Tùy theo tình hình thực tế từng bộ môn, xoay quanh các nội dung sau:
1. Dự giờ một tiết dạy minh họa.
2. Báo cáo chuyên đề “Xây dựng ma trận đề kiểm tra theo chuẩn kiến thức và kỹ năng”.
3. Thực hành biên soạn đề kiểm tra (1 tiết và học kỳ) theo chuẩn kiến thức và kỹ năng.
4.Trao đổi thống nhất những nội dung chuyên môn của từng bộ môn.
            
          V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Các trường THCS:
- Hiệu trưởng thông báo tạo điều kiện cho giáo viên tham dự đông đủ, đúng thành phần, thời gian và địa điểm quy định.
     - Mỗi tổ/nhóm bộ môn tham gia tập huấn chuẩn bị nội dung để góp ý (có phụ lục đính kèm).
     - Lập danh sách CB, GV tham dự tập huấn theo tổ/nhóm bộ môn nộp cho ban tổ chức lớp vào buổi sinh hoạt.
2. Các trường được chọn địa điểm tổ chức sinh hoạt:
     - Hiệu trưởng tạo điều kiện thuận lợi trang thiết bị và các điều kiện phục vụ buổi sinh hoạt (trang trí, máy chiếu projector, nước uống, địa điểm sinh hoạt và thảo luận), cử nhân viên phục vụ…
- Khẩu hiệu đặt tại cổng trường “Sinh hoạt chuyên môn THCS cấp Thành phố  năm học 2013-2014”.
3. Hội đồng bộ môn:
- Tổ trưởng Hội đồng bộ môn chủ trì toàn bộ buổi sinh hoạt và phân công nhiệm vụ cụ thể cho tổ phó và thư ký.
- Tổng hợp nội dung thảo luận, hoàn thành biên bản sinh hoạt chuyên môn và nộp cho Tổ Chuyên môn Phòng GD&ĐT chậm nhất ngày 29/11/2013.
 
Trên đây là Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn THCS cấp Thành phố năm học 2013-2014, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS triển khai thực hiện nghiêm túc.
 
Nơi nhận:                                                                             KT. TRƯỞNG PHÒNG
- Các trường THCS (để thực hiện);                                      PHÓ TRƯỞNG PHÒNG                  
- Lưu: VT, TCM.                                                                                        (Đã ký và đóng dấu)
 
                                                                                    Nguyễn Thị Tâm Hiền
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
PHỤ LỤC
PHÂN CÔNG CÁC TRƯỜNG CHUẨN BỊ NỘI DUNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2013-2014
 
TT Môn Nội dung biên soạn Đơn vị thực hiện Ghi chú
1 Địa - Đề KT HK I  khối 6
- Đề KT HK I  khối 7
- Đề KT HK I  khối 8
- Đề KT HK I  khối 9
- Báo cáo nội dung.
- Chu Văn An, Nguyễn Du
- Nguyễn Khuyến, HT Kháng
- Lý T Trọng, Thái Phiên, Lê Lợi
- Ng Huệ, LH Phong, LT Kiệt.
- Đ/c Đinh T Ngọc Hiền (NH)
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
Toán - Đề KT 1 tiết ở HK I Toán 6
- Đề KT 1 tiết ở HK I Toán 7
- Đề KT 1 tiết ở HK I Toán 8
- Đề KT 1 tiết ở HK I Toán hình 9
- Đề KT 1 tiết đại số
- Đề KT HK I Toán 6
- Đề KT HK I Toán 7
- Đề KT HK I Toán 8
- Đề KT HK I Toán 9
- Chu Văn An
- Huỳnh Thúc Kháng
- Lý Tự Trọng
- Lý Thường Kiệt
- Nguyễn Du
- Nguyễn Khuyến
- Lê Lợi
- Thái Phiên
- Lê Hồng Phong, Nguyễn Huệ
 
3 CD - Đề KT HK I khối 6,7,8,9
- Trình chiếu đề KT, MT, đáp án.
- 10 trường THCS chuẩn bị
- Đ/c Huỳnh Thị Hồng (LHP)
 
4 Sử - Đề KT 1 tiết ở HK I Sử 6
- Đề KT 1 tiết ở HK I Sử 7
- Đề KT 1 tiết ở HK I Sử 8
- Đề KT 1 tiết ở HK I Sử 9
- Đề KT HK I Sử 6
- Đề KT HK I Sử 7
- Đề KT HK I Sử 8
- Đề KT HK I Sử 9
- Thái Phiên
- Chu Văn An
- Nguyễn Khuyến
- Nguyễn Du
- Lý Thường Kiệt
- Huỳnh Thúc Kháng
- Lê Lợi
- Lý Tự Trọng
 
5 Anh - Đề KT HK I Anh 6
- Đề KT HK I Anh 7
- Đề KT HK I Anh 8
- Đề KT HK II Anh 6
- Đề KT HK II Anh 7
- Đề KT HK II Anh 8
- Chia sẻ dạy GAĐT
- Thống nhất ma trận đề
- Chu Văn An, Nguyễn Huệ
- Nguyễn Du, Huỳnh T Kháng
- Nguyễn Khuyến, Lê H Phong
- Thái Phiên
- Lý Thường Kiệt
- Lý Tự Trọng, Lê Lợi
- Lê Hồng Phong, Lý Tự Trọng
- Đ/c Lê Thị Lý (CVA)
 
6 - Đề KT 1 tiết ở HK I Lý 6
- Đề KT 1 tiết ở HK I Lý 7
- Đề KT 1 tiết ở HK I Lý  8
- Đề KT 1 tiết ở HK I Lý  9
- Đề KT HK I Lý 6
- Đề KT HK I Lý  7
- Đề KT HK I Lý 8
- Đề KT HK I Lý 9
- Thái Phiên
- Nguyễn Khuyến
- Nguyễn Huệ, Lê Lợi
- Huỳnh Thúc Kháng, Lý T. Kiệt
- Lê Hồng Phong
- Lý Tự Trọng
- Chu Văn An
- Nguyễn Du
 
7. Hóa - Đề KT 1 tiết số 1 Hóa 8
- Đề KT 1 tiết số 2 Hóa 8
- Đề KT 1 tiết số 3 Hóa 8
- Đề KT 1 tiết số 4 Hóa 8
- Đề KT HK I Hóa 8
- Đề KT HK I Hóa 8
- Đề KT 1 tiết số 1 Hóa 9
- Đề KT 1 tiết số 2 Hóa 9
- Đề KT 1 tiết số 3,4 Hóa 9
- Đề KT HK I Hóa 9
- Đề KT HK I Hóa 9
- Thái Phiên
- Nguyễn Khuyến
- Lê Lợi
- Lý T. Kiệt
- Nguyễn Huệ
- Chu Văn An
- Lý Tự Trọng
- Huỳnh Thúc Kháng
- Nguyễn Du
- Lý Tự Trọng
- Lý T. Kiệt
 
8 Văn - Đề KT HK I Văn 6
- Đề KT HK I Văn 7
- Đề KT HK I Văn 8
- Đề KT HK II Văn 6
- Đề KT HK II Văn 7
- Đề KT HK II Văn 8
- Chuẩn bị một tiết dạy (theo HĐBM đề xuất).
- Ma trận và đề kiểm tra
- Cách dạy hướng dẫn bài đọc thêm, chương trình địa phương.
- Một số hoạt động hỗ trợ bộ môn Ngữ văn
- Chu Văn An, Nguyễn Huệ
- Nguyễn Du, Huỳnh T. Kháng
- Nguyễn Khuyến,
- Thái Phiên
- Lê Hồng Phong
- Lý Tự Trọng, Lê Lợi
- Lý Thường Kiệt
 
- Đ/c Võ Thị Lượng (ND)
- Đ/c Võ Tấn Dũng (LL)
- Đ/c Nguyễn Tấn Sỹ (LTT)
 
9 Sinh - Đề KT HK I Sinh 6
- Đề KT HK I Sinh 7
- Đề KT HK I Sinh 8
- Đề KT HK I Sinh 9
- Đề KT HK II Sinh 6
- Đề KT HK II Sinh 7
- Đề KT HK II Sinh 8
- Đề KT HK II Sinh 9
- Nguyễn Du
- Lê Hồng Phong
- Lý Thường Kiệt
- Lê Lợi
- Thái Phiên, Nguyễn Huệ
- Nguyễn Khuyến
- Huỳnh Thúc Kháng
- Chu Văn An, Lý Tự Trọng
 
10 Công nghệ - Đề KT HK I CN 6
- Đề KT HK I CN 7
- Đề KT HK I CN 8
- Đề KT HK I CN 9
- Đề KT HK II CN 6
- Đề KT HK II CN 7
- Đề KT HK II CN 8
- Đề KT HK II CN 9
-  Lê Lợi
- Lý Thường Kiệt
- Nguyễn Du
- Lý Tự Trọng, Nguyễn Khuyến
- Lê Hồng Phong
- Thái Phiên
- Nguyễn Huệ
- Chu Văn An, Huỳnh T. Kháng
 
11 Nhạc - Chuẩn bị một tiết dạy
- Báo cáo chuyên đề đổi mới KT và thống nhất các bài kiểm tra.
- Trường THCS Nguyễn Khuyến
- Đ/c Phan Thị Lệ Thủy (LTK)
 
12 TD - Chuẩn bị nội dung 1
- Nội dung 2 (Bơi lội)
- Chuẩn bị bàn KH c/ đề, c/ môn.
- Động tác bổ trợ bơi lội trên cạn
- Đ/c Nguyễn Ngọc Phú (LTK)
- Đ/c Trần Văn Thanh (LTT)
- Đ/c Nguyễn T Kim Yến (CVA)
- Trường THCS Huỳnh T. Kháng
 
13 MT - Lập KH sinh hoạt, phân công viết chuyên đề và dạy thực tập.
- Kiểm tra nội dung bài dạy, PPCT, chuyên đề của GV thực hiện.
- Thực hiện 1 tiết dạy và báo cáo chuyên đề.
- Đ/ c Đinh Thị Hồng Hoa (NDu)
 
- Đ/c Nguyễn Thị Tám (HTK)
 
-  GV Mỹ thuật trường Lý Tự Trọng.
 
14 HĐNGLL - HĐNGLL theo khối lớp
- Giáo án khối 9, chủ điểm  T 9
- Giáo án khối 8, chủ điểm  T 10
- Giáo án khối 7, chủ điểm  T 11
- Giáo án khối 6, chủ điểm  T 12
- Giáo án khối 9, chủ điểm  T 1,2
- Giáo án khối 8, chủ điểm  T 3
- Giáo án khối 7, chủ điểm  T 4
- Giáo án khối 6, chủ điểm  T 5
- Nguyễn Du và Lê Hồng Phong
- Lý Tự Trọng
- Huỳnh Thúc Kháng
- Nguyễn Huệ
- Chu Văn An
- Lê Lợi
- Lý Thường Kiệt
- Nguyễn Khuyến
- Thái Phiên
 
15 Tin - Xây dựng nội dung (bài học) kiến thức cần truyền đạt trong mỗi bài học cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. (ND 1)
- Xây dựng nội dung bồi dưỡng HSG. (ND 2).
- Thống nhất ma trận đề kiểm tra của phân môn. (ND 3)
- Đ/c Nguyễn Văn Hải (LTT)
 
 
- Đ/c Hồ Tấn Kính (LL)
 
- Đ/c Vũ Lương Anh Quân (NK)
 
Ghi chú:
Các trường biên soạn đề kiểm tra gồm: Ma trận, đề, đáp án chi tiết; Soạn trên PowerPoint để trình chiếu. Các trường gửi đề về Tổ chuyên môn PGD và các trường THCS trên địa bàn thành phố từ ngày 15/11 – 22/11/2013 qua kênh điều hành để các trường biết và chia sẻ trong buổi SHCM cấp thành phố ngày 28/11/2013.
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh hoạt động

 

Giới Thiệu, tuyên truyền sách

Điều hành công việc

 
 

Liên kết website

"DÂN TA PHẢI BIẾT SỬ TA.."(HCM)
Lý Thường Kiệt:
Nam quốc sơn hà
Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại Thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.

Dịch:
Sông núi nước Nam, vua Nam ở
Rành rành định phận ở sách trời
Cớ sao lũ giặc sang xâm phạm
Chúng bây sẽ bị đánh tơi bời.


Vua Quang Trung nói:
“Đánh cho để dài tóc
Đánh cho để đen răng
Đánh cho nó chích luân bất phản
Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn
Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ”.


BÁC HỒ nói:
" KHÔNG CÓ GÌ QUÍ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO "

Anh LÝ TỰ TRỌNG nói:
"Tôi chưa đến tuổi thành niên thật, nhưng tôi đủ trí khôn để hiểu rằng con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác."
"ĐỌC MUÔN QUYỂN SÁCH, ĐI MUÔN DẶM ĐƯỜNG" (Hồ Chí Minh)


Anh hùng Lý Tự Trọng
 

Bài ca Anh hùng Lý Tự Trọng

NHỮNG MẪU CHUYỆN VỀ ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ


TÌM HIỂU 45 NĂM THỰC HIỆN DI CHÚC BÁC HỒ

Liên kết

Đồng hồ

Ảnh Động 

LIÊN KẾT

LIÊN KÊT

LIÊN KẾT


Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 7
  • Hôm nay: 316
  • Tháng hiện tại: 11952
  • Tổng lượt truy cập: 1591603
TUYỂN DỤNG
VIÊN CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC

Đọc báo Online

vé máy bay Báo Đất Việt Báo Dân Trí